INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-113), ul. gen. W. Andersa 38A, zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000431765, NIP: 542-27-65-590, kapitał zakładowy: 603.000 PLN.

II. Jak się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem             diagnosis@diagnosis.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 85 874 69 28  Administrator wyznaczył również             inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach             dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@diagnosis.pl

III. W jakim celu przetwarzamy dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe dla celów marketingowych, obejmujących możliwość pozyskiwania potencjalnych klientów, w szczególności poprzez umożliwienie mu promowania oferowanych przez niego produktów oraz kierowania do Państwa korespondencji  elektronicznej   zawierającej przygotowane oferty. Przetwarzane dane mogą również zostać wykorzystane do celów statystycznych.

IV. Jakie dane przetwarzamy?

Realizacja celów, o których mowa w pkt 3 wymaga przetwarzania Państwa danych m.in. w następującym zakresie: imię, płeć, wiek, adres e-mail, preferencje żywieniowe, informacje o częstotliwości podejmowanej aktywności fizycznej, informacje o stanie zdrowia (np. informacje o chorobach, nałogach).

 

V. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 3 powyżej.

VI. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych do celów marketingowych mają Państwo prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody można dokonać w dowolny sposób, np. poprzez email diagnosis@diagnosis.pl, a wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • usunięcia danych, w wypadkach określonych w przepisach RODO,
  • przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

VIII. Komu możemy udostępnić Państwa dane?

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Dostęp do nich posiadają jedynie pracownicy Administratora, którzy zostali przeszkoleni w zakresie zasad ochrony danych osobowych.

 

IX. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania względem Państwa zautomatyzowanych decyzji?

Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.